احمدآبادمصدق آبیک AHMADABADMOSSADEGH VILLAGE, IRAN

After August 1953 Coup, Dr Mohammad Mossadegh spent three years in prison and then Dr Mohammad Mossadegh was exile to a vellage (Ahmadabad) about 100km west of Tehran. in 1967, Dr Mossadegh was buried in his dining roon in the same village where in memory of Dr Mohammad Mossadegh this village name changed to Ahmadabdmossadegh.

www.ahmadabahmossadegh.com is NOT an official website. It has been setup and its entire contents has been created by Dr Jahangir Taghipour who lives in London United Kingdom.

 این پایگاه انترنتی بوسیله دکتر جهانگیر نقی پور به افتخار شادروان دکتر محمد مصدق و همرزمانش در جبهه ملی بر پا شده و تمام محتویات آن و مسئولیت آن بر عهده ایشان است و ربطی بمقامات ده احمدآباد و یا به  شخص و یا اداره  یی در ایران و خارج ندارد.

عکسهائی از ده احمدآباد مصدق - اغلب بوسیله دکتر تقی پور برداشته شده اند

عکسهائی از ده احمدآباد مصدق

نقل گفته های بیاد مانده از شادروان دکتر محمد مصدق

خاطرات بیاد مانده مردم ده احمدآباد مصدق از دکتر محمد مصدق و دوران تبعید و زندگی او در ده احمد آباد مصدق

 

Print | Sitemap
© Copyright, ahmadabadmossadegh.com حقوق قانونی محفوظ است