سرنوشت نزدیکان و همسنگران  دکتر محمد مصدق بعد از کودتای 28 امرداد 1332

کوتای 28 امرداد 1332 نه تنها دولت قانونی دکنر محمد مصدق را از کار انداخت و دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی محاکمه و زندانی و به ده احمدآباد تبعید شد بلکه تمام کسانی که با سیاستهای ضد استعماری دولت دکتر محمد مصدق همراه بودند خوار شدند و اغلب هستی خود و بعضی جان خود را نیز دست دادند.

دامنه بی احترامی و جسارت کوتاگران زیر فرمان اجنبی بحدی بود که طرغدران مصدق هیچ تامین جانی و مالی در داخل و حتی خارج از ایران  نداشتند . برای نمونه چاقوکشان طرغدار حزب زحمتکشان بقائی و لات ولوت هائی که خودشان را مریدان آیت اللا کاشانی بحساب می آوردند چندین نفر از ماموران دولتی را که در زمان دکتر مصدق به وظایف خود طبق قانون اجرا میکردند در ملع عام در کرمان - کرمانشاه و تهران و شهرهای دیگر باچاقو تکه تکه و بقتل رساندند.

لات و لوتها در تهران به شهره ئی بی مانند مانند دکتر سید حسین فاطمی در مقر حکومت نظامی کودتاگران حمله کردند و اگر سلطنت حواهر دکتر فاطمی خودش را روی او نینداخته بود او را کشته بودند و سرانجام در حالی که زخمهای چاقو خوردنش پرک کرده و طبق اسناد از تب رنج میرد او را اعدام کردند

هدف اینست که تاریخ آن دوران را بهتر بشنسیم. من با وجود علاقه به این موضوع براین عقیده هستماطلاعات مربوط به سرنوشت اعضای کابینه دکتر محمد مصدق و نزدیکان او جسته و گریحته است و اگر قرار است که ما از گذشته و اشتباهات آن درسی بگیریم باید با کمال صداقت این واقعات را تجزیه و تحلیل کنیم

من لرای اینکار به کمک شما احتیاج دارم

Comments

There are no entries yet.
Please enter the code
* Required fields
Print | Sitemap
© Copyright, ahmadabadmossadegh.com حقوق قانونی محفوظ است