دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه در کابینه دکتر محمد مصدق

شادروان دکتر حسین فاطمی سدبیر روزنامه بامداد امروز بود که 

Print | Sitemap
© Copyright, ahmadabadmossadegh.com حقوق قانونی محفوظ است