Dr Hussein Fatemi Dr Mohammad Mossadegh
Dr Hussein Fatemi Dr Mohammad Mossadegh

گرامی باد: دکتر محمد مصدق و دکتر حسین فاطمی

Welcome to ahamdabadmossadegh.com, village of Ahamabadmossadegh about 100km west of Tehran, Iran, this website was set up in the momory of two of the most promenant Iranian politicians in the whole history of Iran, Dr Mohammad Mossdegh and his foreign minister Dr Hussein Fatemi.

چهاردهم اسفندماه 1345 ده احمدآباد مصدق آبیک - پیکر بی جان

.دکتر محمد مصدق را از بیمارسنان نجمیه تهران آورده اند. روایت ها فراوانند ولی شکی نیست که در آن دوران خفقان افرادی که در عکس دیده میشوند ایرانیانی هستند که عزت و احترام این اسطوره ملی را با تمام وجود ارج نهاده اند. روی او پرچمی که نشانی از شیروخورشید وشاید بعقیده آنها نشانی از نشان شاهی ندارد پهن کرده اند هر فرد بنظر میرسد که بطور خودجوش مشغول خدمتی صادقانه است و حتی بنظر میرسد که با آتش و دیگی آب گرم میکنند که پیکر دکتر محمد مصدق را با آب گرم غسل دهند که سردش نشود

5th March 1967, early morning at Dr Mohammad Mossagh's exile home at the village of Ahamadabad. Dr Mossadegh's dead body or corpse was taken from Najmeyah Hospital in Tehran to Ahmadabad. No funeral service allowed and finally he was burried in his dining room.

شناخت دکتر محمد مصدق

شناخت دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق اشراف زاده ئی بود که در دوران قاجار و پهلوی ریشه عقب مانده گی عمومی و فقر مالی و معنوی ملت را در عدم استقلال سیاسی و مالی کشورمان دید. دکتر محمد مصدق تصمیم گرفت که تمام زندگی خود را صرف خدمت بمردم و وطنش کند و مصمم شد که سنت نوکر صفتی و فرمانبرداری از اجنبی و دست نشانده بودن سیاسیون ایرانی را در هم بشکند. دکتر محمد مصدق سالها در داخل و خارج ایران بفهم و دانش و تجربه خود افزود و سرانجام در سال 1330 به نخست وزیری ایران رسید. دکتر محمد مصدق مصمم بود که با اصلاح قانون انتخابات و ملی کردن نفت محیط سیاسی ایران را از وجود سیاسیون دست نشانده اجنبی و دخالتهای مسئولان شرکت نفت در امور داخلی ایران پاک کند  و با عایدات نفت وضع زندگی هموطنانش را بهبود دهد ولی عوامل داخلی دولت انگلیس زیر نظر سازمان سیا امریکا دکتر محمد مصدق را در سال  1332 بر کنار و محاکمه و زندانی نمودند. شواهد حاکی است که در این راه هم دکتر محمد مصدق و خانواده اش و هم تمام اطرافیانش  زجر فراوان متحمل شدند. پدر و مادر دکتر  محمد مصدق از اشراف زادهگان قاجار بودند. پدرش میزا  هدایت اللاآشتیانی بود که جدش از خوانین بختیاری بود . میرزا آشتیانی رئیس دفتر و سپس وزیر خزانه داری ناصر الدین شاه بود و زمانی که والی خراسان بود در سال 1271 درگذشت و دکتر محمد مصدق دوازده ساله بود که او را نیز والی خراسان کردندن. دکنر محمد مصدق در سال 1261 متولد شده ولی روز تولد او دقیقا مشخص نیست. مادر دکتر محمد مصدق نجم السلطنه نوه عباس میزا ولیهد قاجار بود که بگفته مورخان عباس میرزا از میان شاهزاده های قاجار بمردی وطنپرست و نسبتا منصف معروف بود و در جنگ ایران با قوای شوروی شکست فاحشی خورد و سرانجام در جوانی و در دروران ولیعهدیش در گذشت. نجم السلطنه زن فهمیده ئی بود و پدر دکتر مصدق شوهر دوم او بود در حدود چهار سال بعد از درگذشت میزا هدایت مادردکتر مصدق یعنی  نجم السلطنه با میرزا فضل اللا منشی مظفرالدین شاه ازدواج سوم را نمود و با دکتر مصدق به تبریز کوچ کردند. ببشتر بخوانید 

 

 

همسنگران و مخالفان دکتر محمد مصدق

شناخت همسنگران و مخالفان  دکتر  محمد مصدق - شکی نیست که دکتر بدونه کمک از طرف شخصیتهای سیاسی و مذهبی قادر به انجام خدمات خویش به جامعه ایران نبود. دکتر محمد مصدق چندین بار در زمان حیات سیاسی خویش به اصطلاح از سیاست گوشه گیری کرد ولی هربار که وطن به او احتیاج پیدا کرد و بسراغ او رفتند ایشان بدعوت دیگر رهبران ملت ایران جواب مثبت داده و وارد میدان مبارزه سیاسی شد  ولی چرا سرانجام بعضضی از این یاران مثل آیت اللا سید ابوالقاسم کاشانی، حسین مکی، دکتر مظفر بقائی و حائری زاده تبدیل به دشمنان قسم خورده دکتر محمد مصدق شدند و بنظر میرسد که آگاهانه با نظامیان وابسته به سفارتهای اجنبی برای برانداختن دولت دکتر محمد مصدق همکاری وذهمیاری نمودند ولی بزودی متوجه اشتباه خود شده ولی بنظر میرسد که غرور آنها به آنها اجازه نداد که ملت ایران را از واقعیات مطلع سازند. البته دکتر محمد مصدق مخالفان مهمی در دربار و خانواده سلطنتی نیز داشت 

بیشتر بخوانید

 

 

ره آوردها و اشتباهات دکتر محمد مصدق

شادروان دکتر محمد مصدق در طی زندگی خود برای کوتاه کردن دخالتهای کشورهای خارجی (شوروی و انگلیس) در مسائل داخلی ایران و بهبود وضع زندگی مردم ایران با دشمنان خارجی و دست نشانده گان داخلی جنگید و در این مسیر با عث بوجود آوردن ره آوردهای مثبتی برای ملت ما شد که شاید یکی از مهمترین آنها - اثرات روانی حرکت مردمی اوست که هنوز در جامعه ما سایه افکنده وجامعه ایرانی بنو قابل لمسی آبستن فکرها و ایده های بی مانند ایرانی اوست. دگتر مصدق  روال و مکتب سیاسسی ایرانی آفرید که بر اساس سیاست های مردمی و احترام به حقوق شخصی و

اجرای قانون در جامعه استوار باشد.

شادروان دکتر محمد مصدق مانند هر انسان دیگراز دید مخالفانش نارسائی هائی داشت برای نمونه عقید دارند که فردی عوام فریبب

بیشتر بخوانید  

 

 

Print | Sitemap
© Copyright, ahmadabadmossadegh.com حقوق قانونی محفوظ است